Geowłókniny TIMGEO

Geowłókniny są produktami tekstylnymi, wytwarzanymi z luźnego układu włókien polimerycznych (polipropylenowych PP lub poliestrowych PES) w postaci warstwy włókien o uporządkowanej lub przypadkowej orientacji, połączonych metodą utwardzania chemicznego lub termicznego albo mechanicznego łączenia igłowania lub przeszywania. Czarna biowłóknina zawiera wiele gatunków nasion, aby zapewnić maksymalnie produktywne zadarnianie gleby.

Do pobrania:

Zastosowanie:

  • separacji słabego podłoża nasypu w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji,
  • budowy dróg tymczasowych, leśnych, rolniczych, budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach gruntowo- wodnych,
  • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych nieulepszonych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni,
  • wykonywania warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni,
  • wykonywania warstw podkładowych utrzymujących grunt pod geosiatki lub georuszty przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów, osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym.